Những hành vi nào được cho là đồng phạm?

Đồng phạm là gì? Các loại người đồng phạm gồm những ai? Các hình thức đồng phạm? Cụ thể về vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm? Những hành vi liên quan đến tội phạm cấu thành tội độc lập?

Read More